Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Детални урбанистички планови

Мапа на населби во Кичево

Под Крушино

ИмеОдлука
Измена и дополна на ДУП за КП 2886/1 ГП 5.37 Блок 5 населба Под Крушино прв дел Кичево 507-2370/6 од 05.10.2015
Измена и дополна на ДУП за населба Под Крушино прв дел блок 1507-3389/38 од 25.12.20015
Измена и дополна на ДУП за населба Под Крушино прв дел блок 3 ГП бр 3.4 КП бр. 2938/1 КО Кичево07-1850/15 од 23.07.2015
ДУП Под Крушино прв дел м2, м9 и м1307-1474/3 од 17.08.2005
ДУП за населба Под Крушино прв дел07-1288/4 од 14.11.2002
ДУП за населба Под Крушино трет дел УЕ 3 Блок 3.8 07-555/18 од 13.03.2015
ДУП за населба Под Крушино трет дел УЕ 3 Блок 2 08-2219/25 од 01.10.2019

Загорје

ИмеОдлука
ДУП за населба Загорје07-1320/3 од 07.09.2000

Горица и Копачка

ИмеОдлука
ДУП за населбите Горица и Копачка02-3531/1 од 30.09.1985
07-1007/8 од 21.06.2001
ДУП за населба Копачка 207-989/14  од 30.06.1998

Над Пашино

ИмеОдлука
ДУП за населба Над Пашино08-1293/4 од 25.12.1997
ДУП за населба Над Пашино УМ 107-3315/5 од 06.10.2006
Измена и дополна на ДУП за населба Над Пашино УБ 107-1470/4 од 20.06.2011
Измена и дополна на ДУП за населба Под Пашино УБ 107-116/6 од 29.01.2010

Горно Пашино

ИмеОдлука
ДУП за населба Горно Пашино08-309/12 од 26.07.1994
Измена и дополна на ДУП за населба Горно Пашино – дел07-1016/5 од 14.07.2000
Измена и дополна на ДУП за населба Горно Пашино УЕ Е Блок Е5 дел 2 08-1340/7 од 28.05.2018
Измена и дополна на ДУП за населба Горно Пашино УЕ Е Блок Е1 дел и Блок Е2 дел08-2858/10 од 15.11.2023

Пашино

ИмеОдлука
ДУП Пашино 02-7466/1-II-3 од 30.12.1981 и
одредби 07-1007/4 од 21.06.2001

Бичинци

ИмеОдлука
ДУП за населба Бичинци07-282/4 од 24.03.2003

Кутлабица 1

Ложионица

ИмеОдлука
Измена и дополна на ДУП за населба Ложионица07-479/4 од 23.04.1999
ДУП Ложионица Блок Г407-547/20 од 15.03.2012
ДУП Ложионица Блок А 07-2704/5 од 20.07.2007
ДУП за населба Ложионица Блок 1607-399/6 од 29.02.2012
Измена и дополна на ДУП за населба Ложионица Блок А – дел 07-2632/9 од 28.10.2011
ДУП Ложионица Локалитет А1-А507-1393/15 од 08.20.2001
ДУП Ложионица УЕ , УБ-Г, и дел од УБ-Г5 блок 11,12,13,17,1808-833/3 од 06.04.2017

Девеана

ИмеОдлука
Измена и дополна на ДУП за населба Девеана07-839/4 од 14.06.2000
ДУП Девеана Блок 1.1 и Блок 2.207-9471/7 од 20.04.2011
Измена и дополна на ДУП за населба Девеана Блок 2.307-1850/14 од 23.07.2015
ДУП Девеана УЕ Д Блок Д7-дел 07-326 од 31.01.2014
Измена и дополна на ДУП за населба Девеана за блокови А1-А307-1794/16 од 27.12.2001
ДУП за населба Девеана УЕ Д Болк Д5 – дел08-1747/18 од 18.07.2023

Чифлик

ИмеОдлука
ДУП за населба Чифлик УЕ Д Блок Д608-2219/27 од 01.10.2019
Измена и дополна на ДУП за населба Чифлик УЕ А Блок А6 – дел08-1198/13 од 27.05.2019
Измена и дополна на ДУП за населба Чифлик08-785/8 од 30.07.1997
Измена и дополна ДУП за населба Чифлик УЕ А Блок А7 втор дел07-1850/16 од 23.07.2015
ДУП за населба Чифлик ЕУ Д Блок08-1738/5 од 10.07.2018
Измена и дополна на ДУП за населба Чифлик УЕ А Блок А6 – ГП бр.2.9 КП бр.204307-326/6 од 31.01.2014
ДУП Кичево дел од станбена зона Чифлик Урбанистички Блок Б07-3263/3 од 24.09.2007
Измена и дополна на ДУП за населба Чифлик УЕ А блок А7 – дел08-438/11 од 23.02.2017
Измена и дополна на ДУП за станбена зона Чифлик 08-785/8 од 30.07.1997
Измена и дополна на ДУП за населба Чифлик УА А Блок А6 – дел 208-1714/17 од 18.07.2023

Индустриска Зона

Урбанистички планови вон населено место

Општ акт

ИмеОдлука
Општ акт за село Аранѓел02-4083/1 од 21.11.1986
Општ акт за село Иванчишта02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Белица02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Бачишта02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Гарани02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Душугубица02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Ехловец02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Попоец02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Видрани02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Брждани02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Козица02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Лавчани02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Горно Подвис02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Долно Подвис02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Горно Добреноец02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Долно Добреноец02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Јаворец02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Малкоец02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Староец02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Карбуница02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Лешница02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Мидинци02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Миокази02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Ново Село02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Пополжани02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Премка02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Прострање02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Кладник02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Кленоец02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Јудово02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Бигор Доленци02-6729/1 од 29.12.1982
Општ акт за населено место Горно Строгомиште07-92/5 од 14.11.1997
Општ акт за населено место Долно Строгомиште08-92/5 од 14.11.1997
Општ акт за село Длапкин Дол07-922/10 од 07.11.2007
Измена и дополна на урбанистичка документација за населено место Другово07-57/5 од 15.04.1999
Општ акт за населено место Жубрино08-92/2 од 20.10.1997
Општ акт за населено место Јагол08-127/2 од 28.03.2001
Општ акт за село Кнежино07-377/16 од 06.04.1999
Урбанистичка документација за населено место Колари07-361/1 од 27.10.1999
Општ акт за населено место Колибари08-92/5 од 14.11.1997
Општ акт за село Лазоровци07-686/9 од 10.06.1999
Урбанистичка документација за село Мамудовци07-1320/5 од 07.09.2000
Општ акт за село Поповјани08-127/2 од 28.03.2001
Општ акт за село Свињиште07-20/4 од 25.01.2008
Општ акт за населено место Србица08-92/2 од 03.04.2000
Урбанистички план вон населено место Србјани м.в. Ливада за изградба на објекти од туристичко – рекреативен и угостителски карактер на КП бр.533 – дел, КП бр.534 и КП бр.1529 – дел, КО Србјани07-167/9 од 19.02.2013
Општ акт за село Србјани07-57/7 од 15.04.1999
Општ акт за село Стрелци07-194/4-1 од 06.07.2001
Измена и дополна на урбанистичка документација за населено место Трапчин Дол07-779/3 од 04.07.2002
Општ акт за село Туин08-92/2 од 20.10.1997
Општ акт за село Црвивци07-207/2 од 27.10.1999
Општ акт за село Челопеци07-10/7 од 15.02.2002
Општ акт за населено место Шутово08-127/2 од 28.03.2001
Општ акт за село Осој377/14 од 06.04.1999
Општ акт за село Раштани377/15 од 06.04.1999
Општ акт за село Грешница07-78/9 од 28.03.2002
Општ акт за село Големо Црско02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Мало Црско02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Манастирско Доленци02-3393/1 од 30.09.1986
Урбанистички план вон населено место село Карбуница за локалитет Кашејца07-312/3 од 15.08.2007
Општ акт за село Дупјани и за село Рабетино02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Козичино – Горно Маало02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Козичино – Средно и Долно Маало02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Крушица02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Патеец02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Орланци02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Речани02-3393/1 од 30.09.1986
Општ акт за село Светорача02-3393/1 од 30.09.1986

Урбанистички проекти

ИмеРешениеОдлука
Урбанистички проект за КП. Бр. 5918/2 за работилница со мермер, магцин за погребална опрема и изложбен салон06-2008 од 24.07.2008
ЛУПД населба Бала Маало КП Бр. 137107-1005/6 од 07.05.2010
ЛУПД за формирање на ГП. На КП 5931/2 М.В. Чауша Герла КП. 5931/207-1005/7 од 07.05.2010
ЛУПД за изградба на станбена куќа за домување П+2+ПО на КП 4250/1 ГП БР2 населба Копачка07-1545/16 од 23.07.2010
ЛУПД Карпош 1 и 2 Блок 14 ГП 1 дел од КП 367807-680/12 од 17.04.2010
ЛУПД за формирање на градежна парцела на КП бр.269 КО Раштани за изградба на угостителски објект – ресторан07-2330/13 од 26.09.2011
ЛУПД за изградба на објекти со намена Г2 – лесна индустрија на дел од КП бр.158/1 – м.в. Бароица – КО СрбјаниРешение за одобрување10-95/8 од 07.08.2017
Архитектонски урбанистички проект за формирање на градежни парцели и урбанистичко решение за ГП 4.7 (ГП47.1 и ГП4.7.2) од ДУП за населба Календерица 1 Урбан Блок Б УМ 4
Архитектонско урбанистички проект за ГП Ѓ10 -1 од ДУП за населба Бала Маало дел од Блок Ѓ10 10-1113/2 од 04.05.2017
Урбанистички проект со план за парцелација за г.п. 154, 155, 156 и 157, ДУП Кутлабица 1 Кичево, Општина Кичево на дел од к.п. 3836 за К.О Кичево 2 со намена А1, куќи за домување08-204/12 од 31.01.2024

Инфраструктурни проекти

ИмеРешение
Урбанистичкиот проект за инфраструктура – за изградба на оптичка телекомуникациска инфраструктура – ФТТХ Зајас-фаза I, КО ЗајасРешение за одобрување
Проект за инфраструктура за пристапен пат до хлораторна станица на км.3+325, секција 1 Кичево – Подвис (од Автопат А2 Кичево – Охрид), КО ДруговоРешение за одобрување
Проект за инфраструктура за пристапен пат до Манастир „Св.Богородица –
Пречиста“
Решение за одобрување
Проект за инфраструктура за девијација на локален пат за с.Лавчани за потребите за изградба на патен коридор 8 Деве Баир – Ќафасан, патна делница Кичево – Подвис км.0+00,0 – км.10+424,89. КО ЛавчаниРешение за одобрување
Проект за инфраструктура за девијација на локален пат за с. Душегубица на км. 14+000 ( За потребите за изградба на патен коридор 8 Деве Баир – Ќафасан, патна делница Подвис – Пресека, км. 10+424,89 – км.22+246,05.З) КО Душегубица, КО КленоецРешение за одобрување
Проект за инфраструктура за изградба на државен пат за обезбедување поврзување на магистрален пат А2 со патен коридор 8 – Деве Баир – Ќафасан, патна делница Кичево – Подвис, км 0+000,00 – км 10+424,89, КО Другово, КО Кичево вон градРешение за одобрување
Проект за инфраструктура за девијација на локален пат кон с.Кленоец за потребите на изградба на патен коридор 8 Деве Баир Ќафасан, патна делница Подвис – Пресека,км. 10+424,89 – км.22+246,05 КО КленоецРешение за одобрување
Проект за инфраструктура за нов СН подземен кабелски вод низ КО Зајас, Зајас ВГР, Длапкин Дол, Грешница ВГР, Трапчин Дол, Трапчин дол ВГР, РаштаниРешение за одобрување
Проект за инфраструктура за уредување на кеј и речно корито на река Сушица и придружни содржини во град КичевоРешение за одобрување
Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за поставување на телекомуникациски столб и телеком / електро кабел (PLP4218) Кленоец, КП 1335/3, КП 2058/3, КП 2089, КП 2101/1, КП 2101/2, КП 2216/4, КП 357/1 КО Душегубица и КО КленоецРешение за одобрување
Проект за инфраструктура за Нов 10(20) кабелски вод со с. Грешница (КО Грешница, КО Грешница ВГР, КО Лешница)Решение за одобрување
Проект за инфраструктура за доводни цевководи од каптажи до постојни резервоари за село Ново Село и за село СрбицаРешение за одобрување
Back to top