Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Сектор за поддршка на градоначалникот

/

тел: /

Е-пошта: kercova2013@yahoo.com

Работно време: 8:00 – 16:00 часот

Прикажи повеќе

Сектор за финансиски прашања

Раководител: Бурим Кадриу

тел: 071/221-943

Е-пошта: burimkadriu@yahoo.com

Работно време: 8:00 – 16:00 часот

Прикажи повеќе

Сектор за правни, организациони работи и јавни дејности

Помошник раководител: Марјан Димоски

тел: 075/311-272

Е-пошта: marjan@kicevo.gov.mk

Работно време: 8:00 – 16:00 часот

Прикажи повеќе

Сектор за образование, култура, спорт, здравствена и социјална детска заштита

Раководител: Емин Насуфи

тел: 075/210-415

Е-пошта: e_nasufi@hotmail.com

Работно време: 8:00 – 16:00 часот

Прикажи повеќе

Сектор за урбанизам и просторно планирање, локален економски развој и заштита на животната средина

Раководител: Вјолца Абази

тел: 075/212-528

Е-пошта: abazi1978@gmail.com

Работно време: 8:00 – 16:00 часот

Прикажи повеќе

Сектор за комунални дејности, инфраструктура, сообраќај и енергетска ефикасност

Раководител: Сабедин Емини

тел: 076/363-910

Е-пошта: sa10bo@hotmail.com

Работно време: 8:00 – 16:00 часот

Прикажи повеќе

Back to top