Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Скендер Џабири

Претседател на совет

тел: 070/799-242
Е-пошта: gebels_2@hotmail.com

Дренуше Далипи

тел: 071/630-831
Е-пошта: adv.drenushe@hotmail.com

Фортеса Сејдини

тел: 071/760-439
Е-пошта: fortesa.sejdini@gmail.com

Камер Клоси

Магистер по политички науки

тел: 070/223-067
Е-пошта: kamerr.klosi.30@gmail.com

Миѓен Зендели

тел: 072/751-758
Е-пошта: zmigjen@gmail.com

Тефик Лутвију

тел: 072/604-497
Е-пошта: tefik.lutfiu95@gmail.com

Арѓент Асани

тел: 071/341-000
Е-пошта: argjent.asani@outlook.com

Сибел Туфекџи

тел: 075/318-314
Е-пошта: sibelb123@hotmail.com

Валбона Адили Емини

Педијатар

Специјалист педијатар во приватна здраствена установа

тел: 070/990-513
Е-пошта: valbonaadili7@gmail.com

Агим Садику

тел: 070/669-510
Е-пошта: agim_sadiku2009@live.com

Рамазан Зулбеари

тел: 070/616-535
Е-пошта: nushi_20@yahoo.com

Абдула Сејдини

тел: 071/558-718
Е-пошта: abdulla_sejdini@outlook.com

Валентина Лазаревска

Дипломиран професор по одделенска настава

Вработена во ООУ „Кузман Јосифоски – Питу“ – Кичево

тел: 071/221-077
Е-пошта: valentina.sovet21@yahoo.com

Филип Митрески

тел: 078/501-806
Е-пошта: filip.sovet2021@gmail.com 

Михајло Данилоски

Дипломиран воспитувач

Вработен во ЈП Комуналец – Кичево

тел: 077/987-106
Е-пошта: mihajlodaniloski@hotmail.com

Виолета Спасеноска

Дипломиран инженер технолог

Референт на студенски прашања на Правен факултет – Кичево

тел: 075/375-271
Е-пошта: violeta.spasenoska@uklo.edu.mk

Лазе Јаќимоски 

Доктор по правни науки

Вонреден професор на Правен факултет – Кичево, универзитет Св. „Климент Охридски“ – Битола 

тел: 076/431-224
Е-пошта: ljakimoski@yahoo.com

Виктор Алексоски

тел: 071/254-306
Е-пошта: viktoraleks92@gmail.com

Иванчо Божиновски

Магистер по геодезија и геоинформатика

Вработен во приватен катастар

тел: 075/318-912
Е-пошта: ivan71447@gmail.com

Игор Стојаноски

Дипломиран инженер по софтверски технологии

Приватен стопанственик

тел: 078/227-350
Е-пошта: spicomp@t.mk

Олгица Попоска

Доктор

Вработена во Итна медицинска помош во Здраствен дом – Кичево

тел: 070/888-291
Е-пошта: olgica.poposka@yahoo.com

Даниела Попоска

Дипломиран менаџер по туризам и угостителство

Вработена во Центар за вработување – Кичево

тел: 071/281-569
Е-пошта: poposkadaniela@yahoo.com

Анто Трајаноски

тел: 070/318-197
Е-пошта: trajanoskianto@gmail.com

Back to top