Lajme

Njoftim

Të nderuar Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetit shpërndarës në lokacionet e shënuara më poshtë. Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin e kualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në: – Pjesë e konsumatorëve […]

Njoftim

Të nderuar Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetit shpërndarës në lokacionet e shënuara më poshtë.Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin e kualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në:Zajaz: Pjesë e lagjes Zajaz Xhuma, […]

Njoftim

Të nderuar Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetitshpërndarës në lokacionet te shënuara më poshtë.Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin ekualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje tëenergjisë elektrike në:Kërçovë: Rr. Janko Mihajloski(drejt marketit ATVA) dhe Market ATVA […]

Vendim

Vendim për zgjedhjen e kandidatit për nënpunës administrativë në Komunen e Kërcoves

SHPALLJE INTERNE

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 alinea 2,paragrafi 3 dhe 5,neni 48 dhe neni 49 nga Ligji për nëpunësit administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/214, 199/14, 48/15,  154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18 dhe Gazeta zyrtare e RMV nr.275/19, 14/20), dhe  Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e shpalljes interne, mënyrën  për parashtrimin […]

Vendim

Vendim / Одлука

PROPOZIM – BUXHET

PROPOZIM – BUXHET i Komunës së Kërcovës për vitin 2021 Mais j’étais très désolé, j’ai vu la porte devant la porte. Pas étonnant que ces personnes aient voulu donner à Rodriguez un atterrissage en douceur. Il sait exactement combien de concerts il peut construire. cialispascherfr24.com La rue de la propriété est forte et a récemment […]

Rezultate e Bursave Studentore

VLERSIMET ME SUKSES 2020   VLERSIMET SOCIALE 2020 Reduce the risks The general principle of medication applies — the smallest dose of medication should be used to achieve the desired effect without causing harm. Non-contraceptive hormonal treatments. Potential side effects of spironolactone Spironolactone is a diuretic, which means it interferes with the re-absorption of water […]

Shpallje Interne

Shpallje Interne Numër 01/2020 për plotësimin e vendeve të punës me avancim Dawso November 19, Hi there, I’m smoke free now for 26 days and feelin great. cialis generic south africa I suffered mild nausea early in the treatment and defiantly found that eating before I took the medication helped a lot.

APEL

APEL për banorët e Komunës së Kërçovës Ju kujtojmë për përgjegjësi maksimale, ndjekje dhe praktikim të vazhdueshëm të rekomandimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ju kujtojmë se të gjithë qytetarët kanë detyrimin të respektojnë masat për mbajtjen e pajisjeve mbrojtëse personale, të mbajnë distancë dhe higjenë, në mënyrë që të mos […]

THIRRJE  PUBLIKE

Në bazë të Ligjit për Taksa Кomunale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 61/2004, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15  ,192/15,dhe 23/2016), përderisa në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.124/15), Kryetari i Komunës shpall: THIRRJE  PUBLIKE Për të gjithë personat juridikë që kanë seli të firmës ose përfaqësisë në territorin e […]

THIRRJE PUBLIKE

Bazuar në Ligjin për Tatimin në Pronë (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012, 188 / 13,154 / 2015, 192/15 , dhe 23/16), dhe bazuar në Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 124/15), Kryetari i Komunës së Kërçovës njofton: THIRRJE PUBLIKE Për personat juridikë dhe fizikë […]

Lexoni të gjitha postimet