Lajme

Vendim

Për zgjedhjen e kandidatit për nënpunës administrativ në Komunën e Kërçovës

Vendim

Vendim për shpallje ditë Zie  

SHPALLJE INTERNE

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 alinea 2,paragrafi 3 dhe 5,neni 48 dhe neni 49 nga Ligji për nëpunësit administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/214, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18), dhe Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e shpalljes interne, mënyrën për parashtrimin e paraqitjes për avancim, mënyrën për realizimin […]

THIRRJE PUBLIKE

Në bazë të Ligjit për Tatim në pronë  (“Gaz. e RM-së”, nr. 61/2004, 92/2007,102/2008,35/2011, 53/2011,84/2012 ,188/13,154/15,192/15 dhe 23/16), dhe në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative (“Gaz. e RM-së” nr. 124/15), Kryetari i Komunës së Kërçovës shpall: THIRRJE PUBLIKE Për personat fizikë dhe juridikë të cilët posedojnë pronë në territorin e Komunës së […]

THIRRJE  PUBLIKE

Në bazë të Ligjit për Taksa Кomunale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 61/2004, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15,192/15 dhe 23/2016), dhe në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative (“Gaz. e RM-së” nr. 124/15), Kryetari i Komunës së Kërçovës shpall: THIRRJE  PUBLIKE Për të gjithë personat juridikë që kanë seli të firmës ose përfaqësisë në […]

Lajmrim

Mjedisi jetësor cilësor dhe i shëndetshëm është një nga parakushtet themelore për një jetë cilësore për të gjithë qytetarët në Maqedoninë Veriore. Të gjitha hulumtimet, si ato ndërkombëtare ashtu edhe ato vendore, kanë treguar që përqendrimet më të larta të ndotësve ndodhin gjatë periudhës së dimrit gjatë sezonit të ngrohjes. Këto gjetje konfirmohen gjithashtu në […]

Lajmërim

Thirrje publike për dorëzimin e iniciativave për përpunimin e planeve Urbanistike

Vendim

Vendim për zgjedhjen e kandidatit për nënpunës administrativ në Komunën e Kërçovës

THIRRJE PUBLIKE

KOMUNA E KËRÇOVËS Në bazë të Ligjit për mbrojtje sociale (“Gazeta zyrtare e RMV” nr. 104 të dt. 23.5.2019), si dhe për realizimin e “Projektit për përmirësimin e shërbimeve sociale” nga ana e Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale Komuna e Kërçovës shpall: THIRRJE PUBLIKE Për identifikimin e dhënësve të interesuar të shërbimeve sociale. Një […]

Shpallje Publike

Shpallje për mbikqyres te projektit TRANS EDU NET

Lexoni të gjitha postimet