Lajme

THIRRJE PUBLIKE

Në bazë të Programit për aktivitetet e Komunës së Kërçovës në lëminë e Sportit dhe Rekreimit në vitin 2021 (“Fletorja Zyrtare e Komunës së Kërҫovës” nr. 1/2021), Komuna e Kërçovës shpall: THIRRJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2021, të destinuara për mbështetjen e […]

Njoftim

Të nderuar Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetit shpërndarës në lokacionet e shënuara më poshtë. Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin e kualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në: – Fshati Vraneshticë, f. […]

Njoftim

Të nderuar Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetit shpërndarës në lokacionet e shënuara më poshtë. Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin e kualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në: – Pjesë e konsumatorëve […]

Njoftim

Të nderuar Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetit shpërndarës në lokacionet e shënuara më poshtë.Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin e kualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në:Zajaz: Pjesë e lagjes Zajaz Xhuma, […]

Njoftim

Të nderuar Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetitshpërndarës në lokacionet te shënuara më poshtë.Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin ekualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje tëenergjisë elektrike në:Kërçovë: Rr. Janko Mihajloski(drejt marketit ATVA) dhe Market ATVA […]

Vendim

Vendim për zgjedhjen e kandidatit për nënpunës administrativë në Komunen e Kërçoves

SHPALLJE INTERNE

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 alinea 2,paragrafi 3 dhe 5,neni 48 dhe neni 49 nga Ligji për nëpunësit administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/214, 199/14, 48/15,  154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18 dhe Gazeta zyrtare e RMV nr.275/19, 14/20), dhe  Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e shpalljes interne, mënyrën  për parashtrimin […]

PROPOZIM – BUXHET

PROPOZIM – BUXHET i Komunës së Kërcovës për vitin 2021

Shpallje Interne

Shpallje Interne Numër 01/2020 për plotësimin e vendeve të punës me avancim

APEL

APEL për banorët e Komunës së Kërçovës Ju kujtojmë për përgjegjësi maksimale, ndjekje dhe praktikim të vazhdueshëm të rekomandimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ju kujtojmë se të gjithë qytetarët kanë detyrimin të respektojnë masat për mbajtjen e pajisjeve mbrojtëse personale, të mbajnë distancë dhe higjenë, në mënyrë që të mos […]

Lexoni të gjitha postimet