Lajme

Lajmrim

Mjedisi jetësor cilësor dhe i shëndetshëm është një nga parakushtet themelore për një jetë cilësore për të gjithë qytetarët në Maqedoninë Veriore. Të gjitha hulumtimet, si ato ndërkombëtare ashtu edhe ato vendore, kanë treguar që përqendrimet më të larta të ndotësve ndodhin gjatë periudhës së dimrit gjatë sezonit të ngrohjes. Këto gjetje konfirmohen gjithashtu në […]

Lajmërim

Thirrje publike për dorëzimin e iniciativave për përpunimin e planeve Urbanistike

Vendim

Vendim për zgjedhjen e kandidatit për nënpunës administrativ në Komunën e Kërçovës

THIRRJE PUBLIKE

KOMUNA E KËRÇOVËS Në bazë të Ligjit për mbrojtje sociale (“Gazeta zyrtare e RMV” nr. 104 të dt. 23.5.2019), si dhe për realizimin e “Projektit për përmirësimin e shërbimeve sociale” nga ana e Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale Komuna e Kërçovës shpall: THIRRJE PUBLIKE Për identifikimin e dhënësve të interesuar të shërbimeve sociale. Një […]

Shpallje Publike

Shpallje për mbikqyres te projektit TRANS EDU NET

Vendim

Për zgjedhjen e kandidatit për nëpunës administrativë në Komunën e Kërçovës

Vendim

Për mos kryerjen e zgjedhjes së kandidatit për nëpunës administrativë në Komunën e Kërçovës

THIRRJE PUBLIKE

THIRRJE PUBLIKE Projekt për përmirësimin e shërbimeve komunale – MSIP MSIP – NBC – 116-19

KONKURS

K O N K U R S Për ndarje të bursave për studentet e vitit akademik 2019/20 APLIKIMI Të drejtë për aplikim në këtë konkurs kanë studentët që studijojnë në ndonjë prej universiteteve shtetërore të Republikës së Maqedonisë, apo në ndonjë prej universiteteve private brenda dhe jashtë vendit. KUSHTET Të jenë studentë të vitit I,II, […]

Lexoni të gjitha postimet