Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Комисија за Статут и прописи

Дренуше Далипи – претседател
Лазе Јаќимоски – член
Абдула Сејдини – член
Игор Стојаноски – член
Олгица Попоска – член

Комисија за финансии и буџет и вршење надзор врз материјално – финансиско работење

Тефик Лутвију – претседател
Агим Садику – член
Михајло Данилоски – член
Иванчо Божиновски – член
Сибел Туфекџи – член

Комисија за урбанизам, јавни и комунални дејности и заштита на животната средина

Арѓент Асани – претседател
Миѓен Зендели – член
Игор Стојаноски – член
Абдула Сејдини – член
Лазе Јаќимоски – член

Комисија за опшествени дејности и соработка со невладини организации

Даниела Попоска – претседател
Камер Клоси – член
Абдула Сејдини – член
Иванчо Божиновски – член
Рамазан Зулбеари – член

Комисија за мандатни прашања избори и именувања

Иванчо Божиновски – претседател
Дренуше Далипи – член
Миѓен Зендели – член
Лазе Јаќимоски – член
Абдула Сејдини – член

Комисија за еднакви можности на жените и мажите

Виолета Спасеноска – претседател
Дренуше Далипи – член
Олгица Попоска – член
Валентина Лазареска – член
Скендер Џабири – член
Абдула Сејдини – член
Валбона Адили Емини – член

Комисија за празници и манифестации и доделување општински признанија и награди

Камер Клоси – претседател
Михајло Данилоски – член
Виктор Алексоски – член
Скендер Џабири – член
Валбона Адили Емини – член

Комисија за месна самоуправа

Анто Трајаноски – претседател
Рамазан Зулбеари – член
Фортеса Сејдини – член
Иван Божиновски – член
Игор Стојаноски – член

Комисија за заштита на човековата средина

Рамазан Зулбеари – претседател
Арѓент Асани – член
Сибел Туфекџи – член
Виолета Спасеноска – член
Виктор Алексоски – член

Комисија за здравство

Олгица Попоска – претседател
Фортеса Сејдини – член
Валбона Адили Емини – член
Дренуше Далипи – член
Даниела Попоска – член

Комисија за именување на улици, плоштади и други инфраструктурни објекти во Општина Кичево

Миѓен Зендели – претседател
Виктор Алексоски – член
Олгица Попоска – член
Филип Митрески – член
Агим Садику – член

Комисија за млади, спорт и рекреација

Виктор Алексоски – претседател
Абдула Сејдини – член
Филип Митрески – член
Миѓен Зендели – член
Камер Клоси – член

Back to top