Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Решение за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктурни градби

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктурни градби – надградба на цевководниот систем – крак на РБС Студенчица, разделна градба – РЕК Осломеј, КО Мамудовци, КО Лазоровци, КО Црвивци и КО Осломеј, Општина Кичево.

Back to top