Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Решение за одобрување на УПВОУП

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани – градби за производство на електрична енергија од обновливи извори (фотонапонски панели кои се градат на земјиште)со моќност до 100kW, на КП 644 и КП 645, КО Орланци, Општина Кичево

Back to top