Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Решение за одобрување на ПП за УП

Проектна програма, со број 16/24 од 04/2024 година, изработена од Електро дизајн Охрид, за изработка на Урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план: Новопланиран СН10(20)kV кабелски подземен вод во КО Вранештица, КО Челопеци, Општина Кичево.

Back to top