Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktvendim për lejim të Programit të planifikuar për hartimin e Projekt urbanistik

Projektit urbanistik për infrastrukturë jashtë përfshirjes së planit urbanistik: Planifikim i ri SN10(20)kV përçues kablloik nëntokësorë në KK Vraneshticë, KK Çellopeci, Komuna e Kërçovës.

Back to top