Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Потврда за одобрување на УПВОУП

Потврда за одобрување од урбанистички аспект на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаична електрана (фото–напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП  1405, КП 1406, КП 1407/1, КП 1407/2, КП 1408, КП 1409,  КП1410, КП1411, КО Челопеци, Општина Кичево

Back to top