Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавна презентација и расправа за СОЖС за УП ветерен парк Кичево

Јавна презентација и расправа по Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење за изградба на ветерен парк Кичево (за производство на електрична енергија од обновливи извори со капацитет до 35 MW) KO Душегубица и КО Добреноец, Општина Кичево

Back to top