Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prezantimi publik dhe diskutimi për VSMJ për PU parku i mullinjve me ajër Kërçovë

Prezantimi publik dhe diskutimi pas Propozimraportit për Vlerësimin strategjik të mjedisit jetësor për Planin urbanistik për rajonet dhe ndërtimet e rëndësisë shtetërore për ndërtimin e parkut me mullinjtë e erës Kërçovë (për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme me kapacitet deri 35 MW) KK Dushegubicë dhe KK Dobrenoec, Komuna e Kërçovës

Back to top