Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Месна самоуправа во општината

Граѓаните во Општината одлучуваат за работите од непосредно и секојдневно значење од својот живот и работа и преку облици на месната самоуправа.

Во Општината како облици на Месна самоуправа можат да се основаат во градот – урбани заедници, а во другите населени места – рурални заедници.

Обликот на Месна самоуправа се основа во градот, за урбана единица согласно урбанистичкиот план, а за останатите населени места на катастарската општина на населеното место.

Граѓаните преку облиците на месната самоуправа се грижат за:

  • Решавање на прашања од комуналната инфраструктура за соодветното подрачје
  • Изградба и одржување на објекти од јавен интерес (водоводи, улици, културни домови, спортски објекти и др.)
  • Заштита на животната средина и природата
  • Уредување и одржување на гробиштата, во селските населби
  • Покренување иницијатива за уредување на просторот
  • Организирање културни, спортски, забавни и други манифестации и
  • Други работи од неспоредно секојдневно значење за животот и работата на граѓаните

Советот на облиците на месната самоуправа дава иницијатива и предлози до надлежните органи на Општината, за прашања од областа на образованието, здравството, социјалната заштита и други прашања од интерес на граѓаните.

Урбана/месна заедницаБрој на жителиПретседателТелефонски број
Бичинци  Раим Ибраими  071/221-431
075/426-820
Подварош Благоја Стојаноски  070/525-264
045/221-655
Карпош Гоце Мендизоски  070/786-129
Коњски ливади Гоце Костески  070/235-315
045/222-237
Ложионица  Бошко Лазаровски 078/208-658
045/223-845
Горица  Александар Чиплакоски  078/207-255
070/584-787
Девеана  Ристе Лазаровски  070/400-685
Чифлиг  Цане Стојкоски  076/601-322
Календерица 1  Трајче Илиоски075/295-239
075/229-523
Календерица 2 
Бала маало  Шасим Османи   070/223-969
Пашино Илир Усеини  071/221-948
070/222-689
Горно Пашино  Дестан Асани  070/271-907
Иванидол  Иван Јованоски  071/221-514
Под Крушино  Ацко Јованоски 
Ристо Димитриески
072/241-519
070/505-313
Партизански одреди Емри Мурати 071/796-510
071/867-961
22-ри Декември  Жарко Блажески 045/262-282
070/318-818
Раштански пат  Милош Петрески045/261-975
070/864-996
Осојски пат  Иса Сејдиноски
Љубе Јакимоски 
071/254-998
075/359-347
Бела Кула  Емин Мамудоски070/691-913
Атишта  31
Бигор Доленци  156 Мите Димитријовски  071/387-621
Вранештица  438 Душко Јовески
Саше Танески
071/221-416
Дупјани  8
Карбуница  42 Бошко Наумоски 075/556-090
Козичино  17
Крушица  5
Миокази 36
Орланци  37
Патец  8
Рабетино 2
Речани-Челопечко 22Владо Дејаноски 078/339-865
Светораче  6
Староец  195Владо Илијоски 071/221-259
Челопеци  318
Арангел 709 Арслан Кадриу 
Бериково  168
Гарани  542 Фадил Емини  071/569-769
Жубрино  547 Незир Ајдини 
Јагол   406
Јагол Доленци  13
Ново село  143
Осломеј  46
Папрадиште  75
Поповјани  399Фадил Халили  070/382-086
Премка  134 Фето Фетоја  070/571-427
Србица 1862Лулзим Рамцја  070/477-242
Стрелци 95Шеип Дервиши 070/746-124
Туин  1476Агрон Емини
Туин Калешовци 
Црвивци 1725 Адил Џамбази 071/302-031
Шутово  760 Шефик Азизи  071/389-672
Лазоровци  88 Томче Милососки
Горан Трпковски 
076/451-708
078/201-835
Мамудовци 404 Фето Садику075/491-095
Белица  103 Василе Андрески  071/725-327
Брждани  162 Трајче Јанески  071/360-150
Видрани  8 Спиро Цветаноски  070/660-425
045/522-064
Големо Црско 4 Благојче Сарафилоски 
Горна Душегубица 4 Владо Донески078/373-052
Долна Душегубица11
Горно Добреноец 56 Бобан Миноски 078/328-296
045/266-686
Долно Добреноец 44
Другово 1492Љубе Митрески  076/887-470
Ехлоец 20 Данил Стаматоски072/319-780
Иванчишта  29 Гулаб Сарафилоски 071/469-435
Извор  49 Зоран Костадиноски  076/482-718
Јаворец  5 Деспот Штерјоски  
Јудово 27 Михајло Данилоски077/987-106
Кладник  20 Перо Стојаноски070/223-970
Кленоец 21
Козица  82 Трајче Трпески 070/587-515
Лавчани  10
Малкоец 35 Јован Митрески 
Мало Црско 1
Манастирско доленци  109Лазо Наумоски  071/371-460
Подвис 72 Горан Трајаноски 
Попоец  34 Боге Темелкоски  045/281-041
Пополжани  109 Влатко Сиљаноски 071/302-149
Прострање  31Борис Димоски 
Свињиште  57 Миле Јовески  075/231-850
Србјани  495 Ангел Јошески   071/811-283
Цер  159 Владо Личоски077/888-388
Раштани 1063Небојша Јолески  070/513-412
Осој  593 Бранко Ѓорѓиоски 071/221-390
Кнежино  12 Станко Китаноски 076/446-938
071/724-981
Бачишта  772 Расим Усеини071/988-587
Букојчани  97 Љубиша Вељаноски
Горно Строгомиште1123
Грешница  1480 Сефер Рахмани 075/860-525
Длапкин дол  636 Вели Велиу 071/318-134
Долно Строгомиште 698 Африм Мехмеди  071/327-013
Зајас Челиковци 4712Неџат 070/903-368
Зајас Таќе  Вахит Реџепи  070/843-269
Зајас Џума  Урим Асани 
Зајас Укај  Мехмед Абдиу   070/546-652
Лешница  219 Јусуф Алими 070/651-612
Мидинци  33 Илија Велјаноски071/254-844
Речани Зајашко 101
Тајмиште107
Колари 880Бесник Ајроја 070/549-792
Колибари 747 Бесим Ибраими
Трапчин дол914Енвер Садику 071/980-987
Back to top