Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vetëqeverisja lokale në komunë

Qytetarët në komunë vendosin për çështje me rëndësi të drejtëpërdrejta dhe të përditshme nga jeta dhe puna e tyre dhe përmes formave të vetëqeverisjes lokale.

Në Komunë, si forma të Vetëqeverisjes Lokale, në qytet mund të themelohen -bashkësi urbane, ndërsa në vendbanimet tjera rurale – bashkësi rurale.

Forma e Vetëqeverisjes Lokale është e bazuar në qytet, për njësi urbane sipas planit urbanistik ndërsa për vendbanimet tjera të komunës kadastrale të vendbanimit.

Nëpërmjet formave të vetëqeverisjes lokale qytetarët kujdesen për:

  • Zgjidhja e çështjeve të infrastrukturës komunale për zonën përkatëse
  • Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve me interes publik (ujësjellës, rrugë, qendra kulturore, objekte sportive, etj.)
  • Mbrojtja e mjedisit dhe e natyrës
  • Rregullimi dhe mirëmbajtja e varrezave në vendbanimet rurale
  • Nisja e një iniciative për rregullimin e hapësirës
  • Organizimi i ngjarjeve kulturore, sportive, argëtuese dhe të tjera dhe
  • Gjëra të tjera me rëndësi të pakrahasueshme të përditshme për jetën dhe punën e qytetarëve

Këshilli i Formave të Vetëqeverisjes Lokale jep iniciativa dhe propozime pranë organeve kompetente të Komunës, për çështje nga fusha e arsimit, shëndetësisë, mbrojtjes sociale dhe çështje të tjera me interes për qytetarët.

Bashkësitë urbane/lokaleNumri i banorëveKryetarTelefon
Biçincë  Raim Ibraimi  071/221-431
075/426-820
PodvaroshiBlagoja Stojanoski 070/525-264
045/221-655
KarposhiGoce Mendizoski070/786-129
Кonjski Livadi Goce Kosteski070/235-315
045/222-237
Llozhionica   Boshko Lazarovski078/208-658
045/223-845
Gorica  Aleksandar Çiplakoski078/207-255
070/584-787
Deveana  Riste Lazarovski070/400-685
ÇifliguCane Stojkoski076/601-322
Kalendarica 1  Trajçe Ilioski075/295-239
075/229-523
Kalendarica 2 
Balla MëhallaShasim Osmani070/223-969
PashinaIlir Useini071/221-948
070/222-689
Pashina e Epërme  Destan Asani070/271-907
IvanidolliIvan Jovanoski071/221-514
Nën KrushinëAcko Jovanoski
Risto Dimitrieski
072/241-519
070/505-313
Arradhat PartizaneEmri Murati071/796-510
071/867-961
22 Dhjetori  Zharko Blazheski045/262-282
070/318-818
Rruga e Reshtanit Milosh Petreski045/261-975
070/864-996
Rruga e Osojit Isa Sejdinoski
Ljube Jakimoski
071/254-998
075/359-347
Bella Kulla  Emin Mamudoski070/691-913
Atishta31
Bigor Dolenca156 Mite Dimitrijovski071/387-621
Vraneshtica438 Dushko Joveski
Sashe Taneski
071/221-416
Dupjani  8
Karbunica   42 Boshko Naumoski075/556-090
Koziҫina17
Krushica  5
Miokazi 36
Orllancë37
Patec   8
Rabetin2
Reçan i Çellopekut22Vlado Dejanoski078/339-865
Svetoraçe  6
Staroec  195Vlado Ilijoski071/221-259
Çellopeku  318
Arangjell709 Arslan Kadriu
Berikovë  168
Garanë542 Fadil Emini071/569-769
Zhubrinë547 Nezir Ajdini
Jagoll406
Jagolldolencë13
Novo Sellë143
Osllomej  46
Prapadisht75
Popojan  399Fadil Halili070/382-086
Premkë134 Feto Fetoja070/571-427
Sërbicë1862Lulzim Ramcja070/477-242
Strellcë 95Sheip Dervishi070/746-124
Tuhin  1476Agron Emini
Tuhin Kaleshe 
Cervicë 1725 Adil Xhambazi071/302-031
Shitovë760 Shefik Azizi071/389-672
Llazarovcë88 Tomçe Milososki
Goran Trpkovski
076/451-708
078/201-835
Маhmude 404 Feto Sadiku075/491-095
Bellica103 Vasile Andreski071/725-327
Bërzhdani162 Trajçe Janeski071/360-150
Vidrani8 Spiro Cvetanoski070/660-425
045/522-064
Golemo Crsko4 Blagojçe Sarafiloski
Dushegubicë e Epërme4 Vlado Doneski078/373-052
Dushegubicë e Poshtme11
Dobreonec i Epërm56 Boban Minoski078/328-296
045/266-686
Dobreonec i Poshtëm 44
Drugova1492Ljube Mitreski076/887-470
Ehlloveci20 Danil Stamatoski072/319-780
Ivanҫishtë29 Gulab Sarafiloski071/469-435
Izvor  49 Zoran Kostadinoski076/482-718
Javorec5 Despot Shterjoski
Judova27 Mihajlo Daniloski077/987-106
Klladniku20 Pero Stojanoski070/223-970
Klenoeci21
Kozicë  82 Trajçe Trpeski070/587-515
Llavçan  10
Mallkoeci35 Jovan Mitreski
Cërska e Vogël1
Manastir Dolencë109Lazo Naumoski071/371-460
Podvis 72 Goran Trajanoski
Popoec  34 Boge Temelkoski045/281-041
Popollzhan109 Vlatko Siljanoski071/302-149
Prostranjë31Boris Dimoski
Svinjishtë57 Mile Joveski075/231-850
Sërbjan495 Angel Josheski071/811-283
Cer  159 Vlado Liçoski077/888-388
Rashtan1063Nebojsha Joleski070/513-412
Osoj  593 Branko Gjorgjioski071/221-390
Knezhinë12 Stanko Kitanoski076/446-938
071/724-981
Baҫisht772 Rasim Useini071/988-587
Bukujçan  97 Ljubisha Veljanoski
Drogomisht i Madh1123
Greshnicë  1480 Sefer Rahmani075/860-525
Llapkidolli636 Veli Veliu071/318-134
Drogomishti i Vogël698 Afrim Mehmedi071/327-013
Zajaz Çelikaj 4712Nexhat070/903-368
Zajaz Teqe  Vahit Rexhepi070/843-269
Zajaz Xhuma  Urim Asani
Zajaz Ukaj  Mehmed Abdiu070/546-652
Leshnica  219 Jusuf Alimi070/651-612
Midinci  33 Ilija Veljanoski071/254-844
Reçan i Zajazit101
Tajmisht107
Kollara880Besnik Ajroja070/549-792
Kolibar747 Besim Ibraimi
Trapҫidoll914Enver Sadiku071/980-987
Back to top