Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за јавен увид

Се известуваат граѓаните на Општина Кичево и надлежните институции дека  се организира Јавен увид по Урбанистички проект вон границите на урбанистички план за изградба на комплекс од градби со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото – напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) – со капацитет до 1MW,на КП 147 и дел од КП 155 КО Осој вгр.,Општина Кичево,   изработен од   ПРО– ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Тетово  со тех.бр. 04-29/2023 од 08/2023.

Јавниот Увид ќе трае 15 (петнаесет) дена,во период од 03.10.2023 до 24.10.2023 година

Back to top