Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за јавен увид

Се известуваат граѓаните на Општина Кичево и надлежните институции дека  се организира Јавен увид по  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела  со  намена  Е1.13  –  површински соларни и фотоволтаични електрани – градби за производство на електрична енергија од обновливи извори (фотонапонски панели кои се градат на земјиште)со моќност до 100kW, на КП 644 и КП 645, КО Орланци,   Општина Кичево, изработен од ОМНИА ПРОЕКТ ДОО Битола со тех.бр. 16/2023.

Јавниот увид ќе трае 15 (петнаесет) дена, во период од 20.09.2023 до 10.10.2023

Back to top