Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за јавен увид за УП

Соопштение за  спроведување на  јавен увид на: Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Е1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани, на КП 200/1,КП 200/2 и КП 200/3, КО Челопеци, Општина Кичево

Back to top