Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Соопштение за јавен увид за УП

Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани, на КП 1156, КО Трапчин Дол вон град, Општина Кичево

Back to top