Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Структура

Одделениe за урбанизам и просторно планирање
Одделение за локален економски развој
Одделение за заштита на животната средина

Надлежности

Секторот за урбанизам и просторно планирање, локален економски развој и заштита на животната средина ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

 • Работи поврзани со постапките за донесување на детални урбанистички планови
 • Урбанистички планови за селата во Општина Кичево
 • Урбанистички планови вон населени места во општината
 • Локална урбанистичка планска документација и архитектонско урбанистички проекти
 • Работи што се поврзани со урбаното и руралното планирање во општината
 • Уредувањето на градежното земјиште
 • Уредувањето на просторот
 • Издавањето изводи од детални урбанистички планови
 • Издавање на урбанистички планови за село
 • Урбанистички планови вон населени места и изводи од локална урбанистичка планска документација
 • Одобренија за градење на објекти од локално значење
 • Издавање одобренија за поставување времени објекти и урбана опрема и работи поврзани со техничкиот преглед на објектите, и други акти поврзани со употребата, одржувањето и отстранувањето на градежните објекти
 • Издавање на одобренија за градење на објекти од надлежност на општината
 • Издавање одобренија за употреба
 • Извршување на работи и задачи од областа на бесправно изградените објекти
 • Заштита на животната средина и природата, мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот и земјиштето
 • Планирање на локалниот економски развој и спроведувањето на плановите од оваа област и
 • Други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи
Back to top