Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Struktura

Njësia për Urbanizëm dhe Planifikim hapësinor
Njësia për Zhvillim Ekonomik Lokal
Njësia për Mbrojtjen e Mjedisit Jetësor

Kompetencat 

Sektori për Urbanizëm dhe Planifikim hapësinor, Zhvillim Ekonomik Lokal dhe Mbrojtjen e mjedisit jetësorë merret me realizimin e kompetencave që kanë të bëjnë me:

 • Çështjet që kanë të bëjnë me procedurat për miratimin e planeve të detajuara urbanistike
 • Planet urbanistike për fshatrat e Komunës së Kërçovës
 • Planet urbanistike jashtë zonave të banuara në komunë
 • Plani i dokumentacionit urbanistik lokal dhe projektet urbanistike arkitektonike
 • Çështjet që kanë të bëjnë me planifikimin urban dhe rural në komunë
 • Rregullimi i tokës ndërtimore
 • Rregullimi i hapësirës
 • Dhënia e çertifikatave nga planet e detajuara urbanistike
 • Dhënia e planeve urbanistike për fshatrat
 • Planet urbanistike jashtë zonave të banuara dhe çertifikata nga dokumentacioni urbanistik  vendor
 • Miratime për ndërtimin e objekteve me rëndësi lokale
 • Dhënia e miratimeve për vendosjen e objekteve të përkohshme dhe pajisjeve urbane dhe punimeve në lidhje me inspektimin teknik të objekteve, si dhe akte të tjera që lidhen me përdorimin, mirëmbajtjen dhe heqjen e objekteve të ndërtimit.
 • Dhënia e miratimeve për ndërtimin e objekteve në kompetencë të komunës
 • Dhënia e miratimeve për përdorim
 • Kryerja e punimeve dhe detyrave në fushën e objekteve të ndërtuara pa leje
 • Mbrojtja e mjedisit jetësorë dhe natyrës, masa për mbrojtjen dhe parandalimin e ndotjes së ujit, ajrit dhe tokës
 • Planifikimi i zhvillimit ekonomik lokal dhe zbatimi i planeve në këtë fushë dhe
 • Gjëra të tjera që do të përcaktohen në kuadër të kompetencave sipas ligjeve dhe rregulloreve tjera
Back to top