Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Структура

Одделение за образование
Одделение за култура и спорт

Надлежности

Сектор за образование, култура, спорт, здравствена, социјална и детска заштита ги врши работите што се однесуваат на:

  • Пратење на состојбата во областите на образованието, културата, спортот, здравството, социјалната и детска заштита
  • Следење и поттикнување на активностите на здруженијата на граѓани и фондации од споменатите области чија активност е од интерес на општината
  • Следење на прописите од овие области и предлагање мерки и активности што треба да ги преземат советот и градоначалникот и
  • Врши други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи
Back to top