Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Struktura

Njësia për Arsim
Njësia për Kulturë dhe Sport

Kompetencat

Sektori për Arsim, Kulturë, Sport, Shëndetësi, Mbrojtje sociale dhe Mbrojtje e fëmijëve merret me realizimin e kompetencave që kanë të bëjnë me:

  • Monitorimin e situatës në fushën e arsimit, kulturës, sportit, shëndetësisë, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve
  • Monitorimi dhe nxitja e aktiviteteve të shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve nga fushat e theksuara, veprimtaria e të cilave është në interes të komunës.
  • Monitorimi i rregulloreve nga këto fusha dhe propozimi i masave dhe aktiviteteve që duhet të ndërmerren nga këshilli dhe kryetari dhe
  • Kryen edhe punë të tjera që do të përcaktohen në kuadër të kompetencave në pajtim me ligjet dhe rregulloret tjera.
Back to top