Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Решение за одобрување на ПП за УП

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на колекторски систем за фекална канализација и пречистителна станица за отпадни води, КО Туин-вгр, КО Србица-вгр, КО Журбино, КО Арангел, КО Арангел-вгр, КО Поповјани, КО Јагол и КО Јагол Доленци, Општина Кичево

Back to top