Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktvendim për lejim të Programit të planifikuar për hartimin e Projekt urbanistik

Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtimin e sistemit të kolektorit për kanalizimin fekal dhe stacionin pastrues për ujërat e zeza, KK Tuhin-JRN, KK Sërbicë-JRN, KK Zhubrinë, KK Haranjell, KK Haranjell-JRN, KK Popojan, KK Jagoll dhe KK Jagolldolencë, Komuna e Kërçovës.

Back to top