Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Решение за одобрување на ПП за УП

Проектна  програма, со број 07- 61/1 од 22.04.2024 година, изработена од „Перкан Проект“ ДООЕЛ Прилеп, за изработка на Урбанистички проект за инфраструктура (вон опфат на   урбанистички план) – за изградба на среднонапонски подземен кабелски (10- 20 kV) вод (од ГП 01 – од УП вон опфат на урб. план за фотоволтаична електрана, до приклучна точка А3 – столб), КО Кaрбуница, Општина Кичево.

Back to top