Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktvendim për lejim të Programit të planifikuar për hartimin e Projekt urbanistik

Projektit urbanistik për infrastrukturë (jashtë përfshirjes së planit urbanistik) – për ndërtimin e përcjellësit nëntokësor kabllovik me tension të mesëm (10-20 kV) nga (PN 01 – nga PU jashtë përfshirjes së planit urbanistik për elektranën fotovoltaike, deri te pika lidhëse A3 – shtyllë), KK Karbunicë, Komuna e Kërçovës.

Back to top