Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Арбен Ристеми
arben.ristemi@kicevo.gov.mk
076/350-536

Барањата за пристап до информации од јавен карактер граѓаните можат да ги пратат по електронски пат на службеното лице или по пошта на следната адреса:

Општина Кичево
Борис Кидрич бр.1
6250 Кичево, Северна Македонија

Листа на информации / слободен пристап до информации

Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер

Овластено лице за заштитено внатрешно пријавување

Службено лице за заштита на личните податоци

Службено лице за поддршка на лицата со попреченост

Службено лице за млади

Службено лице за односи со јавност

Back to top