Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Person i autorizuar për ndërmejtësim gjatë realizimit të së drejtës për qasje të lirë deri te informatatat me karakter publik:

Arben Ristemi
arben.ristemi@kicevo.gov.mk
076/350-536

Kërkesat për qasje deri te informatat e karakterit publik qytetarët mund t’i dërgojnë përmes rrugës elektronike personit zyrtar ose përmes postës në adresën vijuese:

Komuna e Kërçovës
Boris Kidriç nr.1
6250 Kërçovë, Maqedoniа е Veriut

Listë e informatave / Qasje e lirë drejt informatave

Paraqitje e brendshme e mbrojtur

Person i autorizuar për paraqitje të brendshme të mbrojtur

Back to top