Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Предлог за одобрување планска програма за измена на УП

Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/20), член 44, став 5, Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на Општина Кичево, со Решение бр. 09-229/1 од 29.01.2021 година, ви доставува Предлог за одобрување на планската програма за изработка измена и дополна на ДУП за населба “КУТЛАБИЦА-2“ УЕ “Г“, Блок “Г9“– дел, Општина Кичево.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на Општина Кичево со Решение бр. 09-229/1 од 29.01.2021 година, по разгледување на документација на планската програма за измена и дополна на ДУП за населба “КУТЛАБИЦА-2“ УЕ “Г“, Блок “Г9“ – дел, Општина Кичево, констатира дека Барањето за одобрување може да се одобри.

Во прилог на ова барање доставуваме
– Предлог планска програма

Со Почит,

Стручна комисија по урбаниситички планови:

  • Вјолца Абази
  • Фисник Фејза
  • Сабедин Емини
  • Лепосава Бајдеска
  • Фекри Садику
Back to top