Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Предлог за одобрување на проектна програма за УП

Урбанистички проект со план за парцелација за Г.П. 154,155,156 и 157, ДУП “Кутлабица -1“ Кичево – Општина Кичево на дел од К.П. 3836 за К.О. Кичево 2, “A1“ куќи за домување

Back to top