Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Потврда за одобрување на Урбанистичкиот проект

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаична електрана (фото-напонски панели за производство  на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 82, КО Арангел вон град, Општина Кичево

Back to top