Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Потврда за одобрување на Урбанистичкиот проект

Урбанистичкиот проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Е1.13 – Површински соларни фотоволтаични електрани, на КП 200/1,КП 200/2 и КП 200/3, КО Челопеци, Општина Кичево

Back to top