Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Потврда за одобрување на урбанистички проект

Градоначалникот на Општина Кичево, ја разгледа доставената документација за одобрување на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија (експлоатација на минерална суровина-минерална вода), на КП 4683/2 и 4688, КО Кичево вгр, Општина Кичево, изработен од “ПЕРКАН ПРОЕКТ“ дооел Прилеп, со тхн.бр. 31/22 од јуни 2022, а врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр. 32/20), ја издава следната:

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ

Се издава потврда за одобрување на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија (експлоатација на минерална суровинаминерална вода), на КП 4683/2 и 4688, КО Кичево вгр, Општина Кичево, изработен од “ПЕРКАН ПРОЕКТ“ дооел Прилеп, со тхн.бр. 31/22 од јуни 2022.

Образложение

ПЕРКАН ПРОЕКТ поднесе барање со бр.07- 112/1 од 21.06.2022год, преку електронскиот систем е-урбанизам со бр. 44045 за издавање на Потврда за одобрување на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија (експлоатација на минерална суровинаминерална вода), на КП 4683/2 и 4688, КО Кичево вгр, Општина Кичево, изработена од “ПЕРКАН ПРОЕКТ“ дооел Прилеп, со тхн.бр. 31/22 од јуни 2022., за што е доставена следната документација во електронскиот систем е-урбанизам :

  1. Барање за одобрување на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија (експлоатација на минерална суровина-минерална вода), на КП 4683/2 и 4688, КО Кичево вгр, Општина Кичево, изработена од “ПЕРКАН ПРОЕКТ“ дооел Прилеп, со тхн.бр. 31/22 од јуни 2022.
  2. Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија (експлоатација на минерална суровина-минерална вода), на КП 4683/2 и 4688, КО Кичево вгр, Општина Кичево, изработен од “ПЕРКАН ПРОЕКТ“ дооел Прилеп, со тхн.бр. 31/22 од јуни 2022.
  3. Извештај од стручна ревизија на урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија (експлоатација на минерална суровина-минерална вода), на КП 4683/2 и 4688, КО Кичево вгр, Општина Кичево, изработен од “ПЕРКАН ПРОЕКТ“ дооел Прилеп, со тхн.бр. 31/22 од јуни 2022 со бр. 0701-615 од 21.06.2022год.
  4. Извод од ЛУПД за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија (експлоатација на минерална суровина – минерална вода) на КП.бр. 4688 и дел од КП.бр. 4683(идна 4683/2), КО Кичево вгр, Општина Кичево, донесен со одлука со бр.10-849/6 од 27.10.2020год, издаден од Секторот за урбанизам со бр. 10-13/82 од 10.02.2022год.
  5. Известување за одобрена иницијатива од страна на Општина Кичево, со бр.10-416/3 од 28.03.2022год.
  6. Полномошно за застапување и поднесување на барање за одобрување на УП, од управителот на ДГПУ “УСКАНА ГАРА“- ДООЕЛ,Рамазан Ибиши до управителот на ДГТП “ПЕРКАН ПРОЕКТ“ ДООЕЛ, Прилеп, Борка Талевски, заведена кај нотар Кристина Петрески Богески, со број УЗП 1984/2022 од 07.06.2022год.
  7. Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени (ажурирана геодетска подлога) за КО Кичево вгр, изработен од КАТ ПЛУС, Кичево со деловоден бр. 0815-124/3 од 18.03.2022год.
  8. Барање на ПИМ за изработка на УП во електронскиот систем е-урбанизам со бр. 42561, и нивните одговори.

Градоначалникот на Општина Кичево, по разгледување на доставеното барање и приложената документација, согласно наведениот Закон ја издава бараната потврда за одобрување на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија (експлоатација на минерална суровина минерална вода), на КП 4683/2 и 4688, КО Кичево вгр, Општина Кичево, изработен од “ПЕРКАН ПРОЕКТ“ дооел Прилеп, со тхн.бр. 31/22 од јуни 2022.

Back to top