Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Планска програма за Урбанистички план вон населено место (УПВНМ)

Урбанистички План Вон Населено Место (УПВНМ) со класи на намена Б2 – Големи единици за трговија и А4 – Семејни куќи за времен престој – викенд куќи на КП 810/1, дел од КП 809 и дел од КП 801, КО Другово – Општина Кичево

Back to top