Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавен повик за прибирање на барања за користење средства од буџетот на Општина Кичево за 2024 година, наменети за поддршка на културните здруженија

Врз основа на Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево и поддршка на здружениа на грѓаните за 2024 година  (“Службен Гласник бр.1/2024”), Општина Кичево објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2024 година, наменети за поддршка на културните здруженија

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кичево за 2024 година, согласно Програмата од областа на културата од интрес на Општина Кичево и поддршка на културните здруженија на граѓаните за 2024 година бр. 08-204/16 од 31.01.2024 год., средства наменети за финансирање на програмски културни активности, ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите од Методологијата бр.03-1070/1 од 11.04.2024 год. опишани во овој повик.

1. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани

Средствата од Буџетот на Општина Кичево ќе се користат за финансирање на програмски културни активности, за проекти од следниве категории:

Поддршка на проекти и активности за организирање на фестивали, одбележување јубилејни настани и значајни датуми, финансирање на културни манифестации, поттикнување на современото творештво и промоција на културното наследство.

2. Предвидени средства

За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик ќе се користат средства од Буџетот на Општина Кичево за 2024 година во износ од 3.000.000 ден.

3. Доставување извештај

На културните здруженија ќе им бидат доделени средства согласно Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интерес на Општина Кичево и поддршка на здруженија на граѓаните за 2024 година и по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користење на средствата до Секторот за финансии на Општина Кичево.

4. Основни организациски критериуми

Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат културните здруженија кои ќе учествуваат на овој повик се:

 • Капацитет на организацијата
 • Релевантност на акцијата
 • Ефекти во средината
 • Одржливост на проектот
 • Сопствено учество во кофинансирање (со време, опрема, човечки ресурси)
 • Конзистентност на проектот (цели-активности-резултати-буџет)
 • Прецизна поделба на улогите на партнерите

5. Потребна документација што здружението треба да ја достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани:

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават:

 1. Пријава за финансиска поддршка;
 2. Буџет-апликација;
 3. Решение за регистрација на здружението;
 4. Извештај за добиените средства од Буџетот на Општина Кичево во изминатите фискални години и начинот на нивната реализација (доколку здружението била корисник на средства доделени од Буџетот на Општина Кичево).

Здруженијата на граѓани можат да поднесат само една пријава за финасиска подршка за проект или манифестација.

Напомена: Пријавите со непотполна документација или по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат! Доставените прилози не се враќаат.

6. Рок и начин на доставување на пријавите

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 23.05.2024 год. (четврток), до 15:00 часот.

Пријавата со целокупната документација да се достави преку пошта, на адреса:

Општина Кичево, ул. Борис Кидрич бр.2, 6250 Кичево, или во Архивата на општината од 10:00 до 15:00 часот, со назнака – За поддршка на културните здруженија за 2024 година.

Културните здруженијата, учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на одлуката за распределба на средствата во “Службен Гласник на Општина Кичево”. Називите на културните здруженија кои добиле средства за проектите и активностите ќе бидат објавени на вeб страната на Општина Кичево.
Пријавите за финансиска поддршка на културните здруженија и Формуларот за предлог–проект ќе можат да се подигнат од веб страната на Општина Кичево www.kıcevo.gov.mk

Back to top