Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Одделение за инспекциски надзор – општински инспекторат

Раководител: Александра Силјаноска

тел: 078/245-921

Е-пошта: a_siljanoska@yahoo.com

Прикажи повеќе

Одделение за внатрешна ревизија

Раководител: Снежана Јончиќ

тел: 075/248-111

Е-пошта: joncic_s@yahoo.com

Прикажи повеќе

Одделение за управување со човечки ресурси

тел: /

Е-пошта: /

Прикажи повеќе

Територијална противпожарна заштита

Командир: Горан Соколески

тел: 045/220-155

Е-пошта: goranasokoleski@yahoo.com

Прикажи повеќе

Одделение за дијаспора, меѓународна соработка и односи со јавноста

Сектор за поддршка на Градоначалникот

Прикажи повеќе

Одделение за протокол и координација на активности на Градоначалникот

Сектор за поддршка на Градоначалникот

Прикажи повеќе

Одделение за буџетска координација

Раководител: Мире Ночески

Сектор за финансиски прашања

Прикажи повеќе

Одделение за буџетска контрола

Раководител: Бујар Весели

тел: 078/422-157

Е-пошта: bujar_veseli@live.com

Сектор за финансиски прашања

Прикажи повеќе

Одделение за сметководство и плаќања

Сектор за финансиски прашања

Прикажи повеќе

Одделение за даноци, такси, надоместоци и за други приходи на општината

Сектор за финансиски прашања

Прикажи повеќе

Одделение за јавни набавки

Сектор за финансиски прашања

Прикажи повеќе

Одделениe за урбанизам и просторно планирање

Раководител: Беким Мустафај

тел: 075/200-026

Е-пошта: bekimmustafaj83@gmail.com

Сектор за урбанизам и просторно планирање, локален економски развој и заштита на животната средина

Прикажи повеќе

Одделение за локален економски развој

Раководител: Дарко Белевски

тел: 075/212-526

Е-пошта: darkobelevski@yahoo.com

Сектор за урбанизам и просторно планирање, локален економски развој и заштита на животната средина

Прикажи повеќе

Одделение за заштита на животната средина

Сектор за урбанизам и просторно планирање, локален економски развој и заштита на животната средина

Прикажи повеќе

Одделение за образование

Раководител: Саније Садику

Сектор за образование, култура, спорт, здравствена, социјална и детска заштита

Прикажи повеќе

Одделение за култура и спорт

Сектор за образование, култура, спорт, здравствена, социјална и детска заштита

Прикажи повеќе

Одделение за нормативно – правни, административни и општи работи

Сектор за правни, организациони работи и јавни дејности

Прикажи повеќе

Одделение за работи на Советот и работните тела на Советот

Раководител: Валдет Селими

тел: 070/739-719

Е-пошта: valdet.selimi@live.com

Сектор за правни, организациони работи и јавни дејности

Прикажи повеќе

Одделение за комунални дејности, инфраструктура и сообраќај

Сектор за комунални дејности, инфраструктура, сообраќај и енергетска ефикасност

Прикажи повеќе

Одделение за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија

Раководител: Тино Алексов

тел: 075/323-211

Е-пошта: tino.aleksov@yahoo.com

Сектор за комунални дејности, инфраструктура, сообраќај и енергетска ефикасност

Прикажи повеќе

Back to top