Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njësia për Mbikëqyrje inspektuese – Inspektorati komunal

Udhëheqës: Aleksandra Siljanoska

tel: 078/245-921

Е-mail: a_siljanoska@yahoo.com

Trego më shumë

Njësia për Revizion të brendshëm

Udhëheqës: Snezhana Joniçiq

tel: 075/248-111

Е-mail: joncic_s@yahoo.com

Trego më shumë

Njësia për Udhëheqjen e burimeve njerëzore

tel: /

Е-mail: /

Trego më shumë

Njësia Territoriale e zjarrfikësve

Komandant: Goran Sokoleski

tel: 045/220-155

Е-mail: goranasokoleski@yahoo.com

Trego më shumë

Njësia për Diasporë, Bashkëpunim ndërkombëtar dhe Marrëdhënie me publikun

Sektori për Mbështetje të Kryetarit të komunës

Trego më shumë

Njësia për Protokoll dhe Koordinimin e aktiviteteve të Kryetarit të komunës

Sektori për Mbështetje të Kryetarit të komunës

Trego më shumë

Njësia për Koordinimin e buxhetit

Udhëheqës: Mire Noçeski

Sektori për Çështje Financiare

Trego më shumë

Njësia për Kontrollin e buxhetit

Udhëheqës: Bujar Veseli

tel: 078/422-157

Е-mail: bujar_veseli@live.com

Sektori për Çështjeve Financiare

Trego më shumë

Njësia për Kontabilitet dhe Pagesa

Sektori për Çështjeve Financiare

Trego më shumë

Njësia për Tatime, Taksa, Tarifa dhe të Ardhura tjera të komunës

Sektori për Çështjeve Financiare

Trego më shumë

Njësia për Furnizime publike

Sektori për Çështjeve Financiare

Trego më shumë

Njësia për Urbanizm dhe Planifikimi hapësinor

Udhëheqës: Bekim Mustafaj

tel: 075/200-026

Е-mail: bekimmustafaj83@gmail.com

Sektori për Urbanizim dhe Planifikim hapësinor, Zhvillim Ekonomik Lokal dhe Mbrojtjen e mjedisit jetësorë

Trego më shumë

Njësia për Zhvillim Ekonomik Lokal

Udhëheqës: Darko Belevski

tel: 075/212-526

E-mail: darkobelevski@yahoo.com

Sektori për Urbanizim dhe Planifikim hapësinor, Zhvillim Ekonomik Lokal dhe Mbrojtjen e mjedisit jetësorë

Trego më shumë

Njësia për Mbrojtjen e Mjedisit Jetësor

Sektori për Urbanizim dhe Planifikim hapësinor, Zhvillim Ekonomik Lokal dhe Mbrojtjen e mjedisit jetësorë

Trego më shumë

Njësia për Arsim

Udhëheqës: Sanije Sadiku

Sektori për Arsim, Kulturë, Sport, Shëndetësi, Mbrojtjen sociale dhe Mbrojtjen e fëmijëve

Trego më shumë

Njësia për Kulturë dhe Sport

Sektori për Arsim, Kulturë, Sport, Shëndetësi, Mbrojtjen sociale dhe Mbrojtjen e fëmijëve

Trego më shumë

Njësia për Çështje normative – juridike, administrative dhe të përgjithshme

Sektori për Çështje juridike, Punë organizative dhe Veprimtari publike

Trego më shumë

Njësia për Punët e këshillit dhe trupat punuese të këshillit

Udhëheqës: Valdet Selimi

tel: 070/739-719

E-mail: valdet.selimi@live.com

Sektori për Çështje juridike, Punë organizative dhe Veprimtari publike

Trego më shumë

Njësia për Veprimtari komunale, Infrastrukturë dhe Trafik

Sektori për Veprimtari komunale, Infrastrukturë, Trafik dhe Efikasitet e energjetik

Trego më shumë

Njësia për Efikasitet energjetik dhe Burimeve të energjisë së rinovueshme

Udhëheqës: Tino Aleksov

tel: 075/323-211

E-mail: tino.aleksov@yahoo.com

Sektori për Veprimtari komunale, Infrastrukturë, Trafik dhe Efikasitet e energjetik

Trego më shumë

Back to top