Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Одделението за сметководство и плаќања ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

  • Следење и примена на законската регулатива од областа на сметководството, материјално и финансиско работење
  • Секојдневно водење на благајнички работи и трезор
  • Пресметка и исплата на платите на вработените
  • Подготвување на завршна сметка и периодични извештаи за извршувањето на буџетот на субјектот
  • Подготвување на основните финансиски извештаи (биланс на состојба, биланс на приходи и расходи, консолидиран биланс на капиталниот имот, биланс на задолжување и белешки / образложение кон финансиските извештаи)
  • Сметководствено евидентирање на достасаните обврски и основните средства на субјектот
  • Исплата по сметководствената документација
  • Подготовка на извештаи за планирани и потрошени средства по ставки и
  • Други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи
Back to top