Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njësia për Kontabilitetit dhe Pagesa merret me realizimin e përgjegjësive që kanë të bëjnë me:

  • Monitorimi dhe zbatimi i rregulloreve ligjore në fushën e kontabilitetit, operacioneve materiale dhe financiare
  • Menaxhimi i përditshëm i operacioneve të thesarit
  • Llogaritja dhe pagesa e pagave të punonjësve
  • Përgatitja e llogarisë përfundimtare dhe e raporteve periodike për realizimin e buxhetit të subjektit
  • Përgatitja e pasqyrave financiare bazë (bilanci, bilanci i të ardhurave dhe shpenzimeve, bilanci i konsoliduar i aktiveve kapitale, bilanci i gjendjes së borxhit dhe shënimet/shpjegimet e pasqyrave financiare)
  • Evidentimi kontabël i detyrimeve të dorëzuara dhe pasurive bazë të subjektit
  • Pagesa sipas dokumentacionit kontabël
  • Përgatitja e raporteve për mjetet e planifikuara dhe të shpenzuara sipas zërave dhe
  • Punë të tjera që do të përcaktohen në kuadër të kompetencave sipas ligjeve dhe rregulloreve tjera
Back to top