Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Одделението за работа на Советот и работните тела на Советот ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

  • Стручни, организациони и други работи во подготвувањето и реализирање на седниците на Советот и работните тела на Советот
  • Изготвување на записници и потсетници за седниците на Советот и работните тела на Советот
  • Изготвува заклучоци, мислења, извештаи и други видови материјали за Советот и работните тела на Советот
  • Организирање на седниците на Советот на општината
  • Организирањето на работата на комисииите на Советот на општината
  • Следење и проучување на законите и другите прописи за локална самоуправа и давање на сугестии, изготвување на концепти и основи (предлог) одлуки и други општи акти со кои се уредуваат прашањата од надлежност на Сектор
  • Работи на преведување и лекторирање и обезбедување устен, писмен и симултан превод за потребите на Советот на општината
  • Обликување и подготвување на актите на Советот за прогласување и објавување
  • Спроведување на оригиналните акти што произлегуваат од седниците на Советот и
  • Други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи
Back to top