Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njësia për Punët e këshillit dhe trupat punuese të këshillit merret me realizimin e përgjegjësive që kanë të bëjnë me:

  • Çështjet profesionale, organizative dhe të tjera në përgatitjen dhe realizimin e seancave të Këshillit dhe të trupave punues të Këshillit.
  • Përgatitja e procesverbaleve dhe përkujtimeve për seancat e Këshillit dhe të trupave punues të Këshillit
  • Përgatit konkluzione, mendime, raporte dhe materiale të tjera për Këshillin dhe trupat punuese të Këshillit
  • Organizimi i seancave të Këshillit të Komunës
  • Organizimi i punës së komisioneve të Këshillit të Komunës
  • Monitorimin dhe studimin e ligjeve dhe rregulloreve të tjera për vetëqeverisjen lokale dhe dhënien e sugjerimeve, përgatitjen e koncepteve dhe bazave (propozimeve) të vendimeve dhe akteve të tjera të përgjithshme që rregullojnë çështjet në kompetencë të Sektorit.
  • Punon për përkthimin dhe lektorimin dhe sigurimin e përkthimit me gojë, me shkrim dhe simultan për nevojat e Këshillit Komunal.
  • Hartimi dhe përgatitja e akteve të Këshillit për shpallje dhe botim
  • Zbatimi i akteve origjinale të dala nga seancat e Këshillit dhe
  • Punë të tjera që do të përcaktohen në kuadër të kompetencave sipas ligjeve dhe rregulloreve tjera
Back to top