Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Одделението за протокол и координација на активности на Градоначалникот ги врши надлежностите кои се однесуваат на:

 • Координирање на активностите на Градоначалникот
 • Организирање состаноци и средби на Градоначалникот со внатрешни и со надворешни лица
 • Вршење технички работи за потребите на Градоначалникот
 • Примање, архивирање, чување и експедитирање на документацијата за потребите на Градоначалникот
 • Вршење протоколарни работи
 • Организација и подготовка на белешки и записници од протоколарните и работните средби на Градоначалникот на општината
 • Организација на состаноци на стручниот колегиум на раководители на сектори во општинската администрација и други државни службеници од општинската администрација
 • Подготовка на материјали и информации за потребите на Градоначалникот на општината за неговите средби и состаноци
 • Организација на работите поврзани со посетите на Градоначалникот во странство
 • Организација, координирање и учество во изготвување на одлуки и други прописи, програми, информации и други акти и
 • Други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи
Back to top