Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njësia për Protokoll dhe Koordinimin e aktiviteteve të Kryetarit të komunës merret me realizimin e përgjegjësive që kanë të bëjnë me:

 • Kordinimi i aktiviteteve të Kryetarit të Komunës
 • Organizimi i mbledhjeve dhe takimeve të Kryetarit të Komunës me persona të brendshëm dhe të jashtëm
 • Kryerja e punëve teknike për nevojat e Kryetarit të Komunës
 • Marrja, arkivimi, mbajtja dhe përcjellja e dokumentacionit për nevojat e Kryetarit të Komunës
 • Kryerja e punës protokollare
 • Organizimi dhe përgatitja e shënimeve dhe procesverbaleve nga protokolli dhe takimet e punës të Kryetarit të Komunës
 • Organizimi i takimeve të kolegjiumit profesional të udhëheqësve të sektoreve në administratën komunale dhe nëpunësve tjerë civilë nga administrata komunale.
 • Përgatitja e materialeve dhe informacioneve për nevojat e Kryetarit të Komunës për takimet dhe mbledhjet e tij.
 • Organizimi i punëve lidhur me vizitat e kryetarit jashtë vendit
 • Organizimi, kordinimi dhe pjesëmarrja në përgaditjen e vendimeve dhe rregulloreve tjera, programeve, informacioneve dhe akteve të tjera dhe
 • Punë të tjera që do të përcaktohen në kuadër të kompetencave sipas ligjeve dhe rregulloreve tjera
Back to top