Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Одделението за заштита на животната средина ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

  • Изготвување програма за заштита на животната средина
  • Предлагање годишна програма за управување, собирање, транспортирање и постапување со комунален цврст отпад
  • Организирање и учество во активностите поврзани со денови за одбележувајње и промовирање на екологија и друго
  • Подготвување на програма за намалување на загадувањето на животната средина на подрачјето на општината
  • Предлагање на мерки за следење на квалитетот, заштита и спречување од загадување на воздух, земјиштето и на природата на подрачјето на општината
  • Давање предлози за прогласување на заштитено подрачје и за управување со него
  • Предлагање мерки за заштита од бучавата и од нејонизирачко зрачење и грижење за нивно извршување
  • Предлагање на проекти за заштита на животната средина што ќе поддржат со средства на донатори и
  • Други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи
Back to top