Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njësia për Mbrojtjen e Mjedisit Jetësor merret me realizimin e përgjegjësive që kanë të bëjnë me:

  • Hartimin e një programi për mbrojtjen e mjedisit
  • Propozimi i një programi vjetor për menaxhimin, grumbullimin, transportimin dhe trajtimin e mbetjeve të ngurta komunale
  • Organizimi dhe pjesëmarrja në aktivitete lidhur me ditët për shënimin dhe promovimin e ekologjisë dhe të tjera
  • Përgatitja e një programi për uljen e ndotjes së mjedisit në territorin e komunës
  • Propozimi i masave për monitorimin cilësor, mbrojtjen dhe parandalimin e ndotjes së ajrit, tokës dhe natyrës në territorin e komunës.
  • Dhënia e propozimeve për shpalljen e zonës së mbrojtur dhe menaxhimin e saj
  • Propozimi i masave për mbrojtjen nga zhurmat dhe rrezatimi jojonizues dhe kujdesi për zbatimin e tyre
  • Propozimi i projekteve për mbrojtjen e mjedisit që do të mbështeten me fondet e donatorëve dhe
  • Punë të tjera që do të përcaktohen në kuadër të kompetencave sipas ligjeve dhe rregulloreve tjera
Back to top