Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Одделението за буџетска координација ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

 • Подготвување на буџетот на општината и негово изменување и дополнување
 • Следење на извршувањето на буџетот на општината
 • Изготвување на информации и извештаи за извршувањето на буџетот на општината
 • Следење и примена на законската регулатива од областа на буџетското работење
 • Изготвување на годишни, квартални и месечни финансиски планови за буџетот на општината и неговите органи
 • Давање на мислења по предлог на актите што ги изготвуваат другите организациони единици во општината и предлог актите на другите субјекти кои имаат или можат да имаат финансиски импликации за буџетот на општината
 • Подготвување на извештаи за реализирани програми, проекти и договори
 • Подготвување на извештај за активностите за воспоставување и развој на финансиското управување и контрола
 • Математичка, формална и контрола на регуларноста на сметководствена документација пред да се изврши плаќањето врз основа на изготвени листи за проверка
 • Целокупна контрола на сметководствената документација после извршувањето на плаќањето и
 • Други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи
Back to top