Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Одделението за буџетска контрола ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

 • Следење и примена на законската регулатива од областа на финансиската контрола
 • Контролирање на извршувањето на буџетот
 • Контролирање на извршувањето на утврдените политики и оперативно управување (надзор над целокупниот процес за финансиското управување и контрола)
 • Контрола на следење на реализацијата на договорите за јавни набавки и спроведува ex ante и ex post финансиска контрола
 • Вршење документирана контрола на комплетноста и исправноста на целокупната документација (фактури, порачки, испратници, работни налози, приемници и др. и нивна усогласеност со Договорот за јавни набавки)
 • Подготвување на записници и извештаи за извршените контроли
 • Проценување на ризик на процесите на финансиското управување и контрола
 • Вршење на самопроценки на одделни процеси на системот на финансиско управување и контрола, врз основа на извршена проценка на ризик и подготовка на извештај за спроведените самопроцеси
 • Математичка, формална и контрола на регуларноста на сметководствената документација пред да се изврши плаќањето врз основа на изготвени листи за проверки
 • Целокупна контрола на сметководствената дкоментација после извршувањето на плаќањето и
 • Други работи што ќе бидат во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи
Back to top