Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njësia për Kontrollin e buxhetit merret me realizimin e përgjegjësive që kanë të bëjnë me:

 • Monitorimin dhe zbatimin i rregulloreve ligjore në fushën e kontrollit financiar
 • Kontrollimi i realizimit të buxhetit
 • Kontrollimi i realizimit të politikave të vendosura dhe menaxhimit operativ (mbikëqyrja e të gjithë procesit për menaxhimin financiar dhe kontrollin)
 • Kontrolli i monitorimit të zbatimit të kontratave të furniziit publik dhe zbaton kontrollin financiar ex ante dhe ex post
 • Kryerja e një kontrolli të dokumentuar të plotësisë dhe korrektësisë së të gjithë dokumentacionit (faturat, porositë, fletëdërgesat, urdhrat e punës, faturat, etj. dhe përputhshmërinë e tyre me Kontratën e furnizimit publik)
 • Përgatitja e procesverbaleve dhe raporteve për kontrollet e kryera
 • Vlerësimi i rrezikut të proceseve të menaxhimit financiar dhe kontrollit
 • Kryerja e vetëvlerësimeve të proceseve të veçanta të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit, bazuar në vlerësimin e rrezikut dhe përgatitjen e një raporti për vetëproceset e kryera.
 • Kontroll matematikor, formal dhe i rregullsisë së dokumentacionit kontabël përpara se të bëhet pagesa në bazë të listave kontrolluese të përgatitura.
 • Kontrolli i përgjithshëm i dokumentacionit kontabël pas realizimit të pagesës dhe
 • Punë tjera që do të jenë në kuadër të kompetencave sipas ligjeve dhe rregulloreve tjera
Back to top