Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Основни податоци за контакт со имателот на информацијата

Податоци за функционерот или одговорното лице кај имателот на информацијата

Податоци за конткат од службено лице за посредување на информации од јавен карактер

Податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

Список на лица вработени кај имателот на информацијата

Закони кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации

Органограм за внатрешна организација

Стратешки планови и стратегии за работа

Годишни планови и програми за работа

Годишен Буџет и завршна сметка

Квартални финансиски извештаи

Извештаи

Услуги кои ги дава имателот на информации

Тарифници за надоместоци за издавање реални акти

Начин на поднесување на Барање за пристап до информации

Јавни набавки, огласи и договори

Предлог програми, ставови, мислења, студии и други документи

Back to top