Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Të dhënat bazë për kontakt me pronarin e informacionit

Të dhëna për personin zyrtar ose përgjegjës me mbajtësin e informacionit

Të dhënat e kontaktit të një zyrtari për ndërmjetësimin e informacionit të natyrës publike

Detajet e kontaktit të një personi të autorizuar për raportim të brendshëm të mbrojtur

Lista e personave të punësuar nga pronari i informacionit

Ligjet që kanë të bëjnë me juridiksionin e mbajtësit të informacionit

Organogram për organizimin e brendshëm

Planet strategjike dhe strategjitë e punës

Planet vjetore dhe programet e punës

Buxheti vjetor dhe llogaria përfundimtare

Raportet financiare tremujore

Raporte

Shërbimet e ofruara nga mbajtësi i informacionit

Tarifat për tarifat për lëshimin e akteve reale

Mënyra e paraqitjes së një kërkese për qasje në informacion

Prokurimet publike, shpalljet dhe kontratat

Propozim programe, pikëpamje, opinione, studime dhe dokumente të tjera

Back to top